කොරෝනා රෝගීන් හමුනොවුන තැන් මුලින්ම විවෘත කරන්න පුළුවන් වෙයි – Aharenna