කවුරුහරි මේ යාන්ත්‍රනය කඩා වැටෙනකල් බලන් ඉන්නවානම් එය තමන්ගේ මිනී වල කපා ගැනීමක් -Aharenna