අවුරුදු සීයා – සෝමරත්න ඔබට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් සිරස ඩිජිටල් අවුරුද්ද Dialog සමග