සිරස ආශීර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනාව | රට- එකට ගෙදර ඉදන් සමරන සිරස නෑදෑකම……