මම වෛද්‍යවරයෙක් විදියට පරිස්සම් වෙනවා නම් අනිත් අයටත් පුළුවන් – Aharenna