කෑම පිඟාන – කොරෝනා පිඟානක් කරනවද? මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ – Aharenna