එන්නතුයි – බෙහෙතුයි හොයන එක නෙවෙයි දැන් කරන්න ඕනි – වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර – Aharenna