ලෝකයට සාපේක්‍ෂව ලංකාවේ තත්ත්වය බැරෑරුම් – වෛද්‍ය නවීන් සොයිසා – Aharenna