මේ දවස්වල මොකද කරන්නේ – වෛද්‍ය නවීන් සොයිසා – Aharenna