දුම්පානය කරන අය බේරගන්න අමාරුයි – වෛද්‍ය නවීන් සොයිසා – Aharenna