ගෙවත්තේ මොනවාහරි වවන්න ගන්න – නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න – Aharenna