කොරෝනා අලුත්ම තත්ත්වය – වෛද්‍ය නවීන් සොයිසා – Aharenna