එක රෝගියෙකුට පුලුවන් පන්සීයකට බෝකරන්න – වෛද්‍ය නවීන් සොයිසා – Aharenna