ආශීර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනාවට සමන් ද සිල්වාගෙන් පණිවිඩයක් !