මරණ හතක් ඇති මිනිහෙක් පැණි කෑය – Aharenna – Corona