ජුනි මාසයෙන් පසු ආපනශාලා ප්‍රමිතිගත වන්නේ මෙහෙමයි – Jeevithayata Idadenna