සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 32 – 2020.03.17