අපි අනිත් රටවල් වල වගේ එන්න එපා කියන්නේ නෑ. අපිට අපි ගැන විශ්වාසයි – Aharenna