සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය ගැන මොකද හිතන්නේ? – Satana