අපි මේ වැඩේ පපුවෙන් නෙමේ ඔළුවෙන් කරන්න ඕනේ – Niyamarthaya