සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 20 – 2020.03.02