ගැහැණිය යනු පිරිමියා නිසා සතුටින් සිටින කෙනෙක් නොවේ – Jeevithayata Idadenna