කාන්තාවන්ට වෛරස් රෝග වැළදීමේ අවධානය වැඩියි – Jeevithayata Idadenna