ඔබතුමියලාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ හාල් මිල කියද? – Satana