රුවන් වික්‍රමසිංහට බිරිඳ ලියු ලිපිය – Jeevithayata Idadenna