මධුෂි ඩී. වැලිකල නිපදවූ දියවැඩියාව සොයන අලුත් උපකරණය – Jeevithayata Idadenna