රාජ්‍ය නිළධාරින් පත්කිිරිමේදි ඇතිවන අර්බුධ – Niyamarthaya