ජාත්‍යන්තර සම්මාන දිනූ සුනාමි චිත්‍රපටිය ගැන විශ්ව බාලසුරියගේ අදහස – Now Showing