ටෙලි අහසට සිරස වෙඩි තියයි ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලුමට අපේ සැපයුම – Black Town Story