ලෝකයේ ඇති ලාක්ෂා කලාව පවතින එකම ගම හපුවිදෙන් කලාව මිය යයිද? – Aharenna