බිත්තියක මූන ඇදගන්න රෙඩ් මයික් ගහපු try එක – Red Mic