අස්ථිර පාලමෙන් එගොඩ වෙන අස්ථිර මිනිස්සු – Aharenna