අලුතින් ආපු හැමදේම චීනයෙන් තියෙන්නේ – Niyamarthaya