“විකුණන්න දෙයක් තියෙනවද ? රට ඇතුලේ” – NIYAMARTHAYA