“යුක්තිය ප්‍රමාදවිම යුක්තිය නොලැබිම” – Niyamarthaya