මහ ඡන්දයේදි කැරට් අලයක් වෙන දුප්පත්කම සහ බඩු මිල – NIYAMARTHAYA