නීතිය තියෙන්නේ මනුස්සයාට. මනුස්සයා ඉන්නේ නීතියට නෙමේ – Niyamarthaya