ජාතික ආරක්ෂාව අනතුරේ වැටුනා කියලා UNP එක දන්නවද? – Satana