ඔබතුමාලා පක්ෂ නායක රැස්වීමට විතරද සහභාගී වෙන්නේ ? – Satana