සුනිල් හදුන්නෙත්ති චන්දිම වීරක්කොඩිගෙන් අහපු ප්‍රශ්ණ 2 – Satana