රන්ජන් රාමනායක පිටින් තියලා අනිත් ලොක්කන්ට බේරෙන්න බැහැ – Satana