දැව සංස්ථාවේ ගස් කපපු හාදයා පරිසර අධිකාරියේ සභාපති – Satana