චේ ගුවේරා මරණයේ තතු සොයා ගිය බොලීවියානු සංචාරය – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz – EP 06