අධිවේගී මාර්ග වලදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග – Auto Vision