දඩයම් සදහා උකුස්සන් – රාජාලීන් පුහුණු කරන මොංගෝලියානුවන් – Sanchara(සංචාර) with Rohan Direkz – EP 04