හෙට රට අවසන් මහා තරගයේ නදීකා තිසේරාගේ ඉදිරිපත් කිරීම – Heta Rata