විපක්ෂ කාලේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඇමැතිවරු කියපු කථා මොනවද? – Satana