ලොව විශාලතම ගොඩබිම් අධිරාජ්‍යය බිහිකළ චින්ගීස් ඛාන්ගේ රට – Sanchara(සංචාර) with Rohan Direkz – EP 03