කිසිදු අයිතියක් නැති ඒත් ඡන්ද අයිතිය ඇති මිනිස්සු – Aharenna