“අපිට බය එක රටක්වත් නැද්ද ?” – Niyamarthaya EP 152